Prawo do odstąpienia od umowy

Informujemy, że mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. W tym celu należy złożyć na piśmie w podanym terminie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sklepu lub skanu podpisanego oświadczenia na adres e-mail: sklep@bojer.com.pl. Zwracaną rzecz należy zwrócić niezwłocznie na adres: 43-386 Świętoszówka 125, jednak nie póżniej niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiono od umowy.

Koszty zwrotu towaru ponosi Klient.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w posiadanie ostatniej z rzeczy, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności wielu rzeczy dostarczanych osobno lub w posiadanie ostatniej partii lub części, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w części,
2. w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy lub w posiadanie ostatniej z rzeczy, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności wielu rzeczy dostarczanych osobno lub w posiadanie ostatniej partii lub części, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w części.

Z chwilą otrzymania Państwa oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Zwrot płatności nastąpi po otrzymaniu towaru z powrotem.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:
1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdują się w Regulaminie Sklepu.

Reklamacje

W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona. Reklamację z tego tytułu Klient składa na piśmie drogą pocztową na adres: 43-386 Świętoszówka 125 lub e-mailem: biuro@bojer.com.pl.

Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

1) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
2) przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
3) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
4) żądać usunięcia wady.

Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Więcej informacji na temat reklamacji znajduje się w Regulaminie Sklepu.